Regulamin

Regulamin i warunki uczestnictwa w Kongresie w roli uczestnika

1. Informacje ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zgłoszeń uczestnictwa „on-line” w Kongresie Produkcji Podstawowej organizowanego w dniu 27.10.2022 r. w Warszawie w Hotelu ARCHE przy Al. Krakowskiej 237 (zwanej dalej Kongresem).

1.2. Organizatorem Kongresu jest PPH EWA-BIS Sp. z o.o., ul. Serwituty 25, 02-233 Warszawa.

2. Udział w Kongresie

2.1. Podstawą uczestnictwa w Kongresie jest dokonanie rejestracji poprzez formularz na stronie internetowej https://foodcongress.org/.

2.2. Po wypełnieniu formularza potwierdzenie udziału jest przesyłane drogą elektroniczną.

2.3. Przesłanie Zgłaszającemu e-maila zwrotnego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy Zgłaszającym, a PPH EWA – BIS Sp. z o.o. i jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Zgłaszającego na wszelkie zobowiązania wynikające z umowy.

3. Anulowanie udziału

3.1. Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału w Kongresie na niżej określonych warunkach.

a) Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej na e-mail: aleksandra.tokarz@ewabis.com.pl

b) W przypadku zgłoszenia rezygnacji z Kongresu do dnia 13 października 2022 r. Zgłaszający otrzyma pełen zwrot kosztów.

c) W przypadku zgłoszenia rezygnacji po dniu 13 października 2022 r. Zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z zawartej pomiędzy Zgłaszającym a PPH EWA-BIS Sp. z o.o., umowy.

d) W przypadku braku uczestnictwa w Kongresie oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w Kongresie, Zgłaszający obowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.

4. Cena Uczestnictwa

4.1. Cena uczestnictwa jednej osoby w Kongresie wynosi:

Uczestnictwo stacjonarne

650 PLN + 23 % VAT

Uczestnictwo on-line (zdalne)

200 PLN + 23 % VAT

Uczestnictwo w gali

300 PLN + 23 % VAT

4.2. Cena uczestnictwa stacjonarnego obejmuje:

  • udział w prelekcjach,

  • materiały kongresowe,

  • poczęstunek podczas przerwy kawowej,

  • lunch.

4.3. Cena uczestnictwa zdalnego on-line obejmuje:

  • udział w prelekcjach on-line.5. Dokonanie płatności

5.1. Faktura „PRO FORMA” zostanie wystawiona i wysyłana Zgłaszającemu po wypełnieniu formularza zgłoszenia „on-line” na podany adres e-mail księgowości Zgłaszającego lub inny adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszenia „on-line”.

5.2. Osoba wypełniająca formularz zgłoszenia „on-line” w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego, w szczególności do zawarcia umowy z PPH EWA-BIS Sp. z o.o. dotyczącej uczestnictwa w Kongresie.

5.3. Wpłata winna być dokonana w ciągu 7 dni od otrzymania od PPH EWA-BIS Sp. z o.o. wiadomości e-mail potwierdzającej uczestnictwo, jednak nie później niż 3 dni przed terminem rozpoczęcia Kongresu.

5.4. W terminie 7 dni od daty wpływu opłaty na konto bankowe: PPH EWA-BIS Sp. z o.o. Zgłaszającemu zostanie wystawiona faktura za uczestnictwo w Kongresie.

5.5. Wpłaty należy dokonać na konto bankowe:

Bank Pekao S.A. o/Warszawa nr 94 1240 1053 1111 0010 7420 0637

PPH EWA-BIS Sp. z o.o., ul. Serwituty 25, 02-233 Warszawa

Tytuł przelewu: Kongres Produkcji Podstawowej 2022

6. Uwagi

6.1 Wszelkie uwagi, zastrzeżenia, zapytania lub wnioski dotyczące warunków uczestnictwa w Kongresie należy kierować do:

Aleksandra Tokarz

PPH EWA-BIS Sp. z o.o., ul. Serwituty 25, 02-233 Warszawa.

Tel. +48 722 222 928

e-mail: aleksandra.tokarz@ewabis.com.pl,

lub

Michalina Nguyen

PPH EWA-BIS Sp. z o.o., ul. Serwituty 25, 02-233 Warszawa.

Tel. +48 663 455 042

e-mail: michalina.nguyen@ewabis.com.pl.