Polityka Prywatności

Niniejsza polityka stanowi własność firmy PPH EWA-BIS Sp. z o.o., ul. Serwituty 25, 02-233 Warszawa.

Firma PPH EWA-BIS Sp. z o.o., zwana dalej Organizatorem, zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie https://foodcongress.org/.

Jako Użytkowników należy rozumieć osoby odwiedzające stronę internetową https://foodcongress.org/ oraz osoby rejestrujące się na Kongres Produkcji Podstawowej zwany dalej „Kongresem” organizowanym przez Organizatora.

1. Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych zawiera informacje na temat sposobów i celu wykorzystywania danych osobowych w związku z organizowanym Kongres Produkcji Podstawowej w dniu 27.10.2022 r.

Do tematu ochrony danych osobowych podchodzimy bardzo poważnie, traktując dane osobowe jako dane poufne oraz przestrzegając przepisów dotyczących ochrony danych. Dane osobowe gromadzimy, wykorzystujemy i przechowujemy wyłącznie w zakresie określonym przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

W szczególności są to: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej „RODO”) i krajowa ustawa o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że Państwa dane będziemy wykorzystywać tylko wtedy, gdy zezwalają na to przepisy oraz gdy jest to niezbędne w celu świadczenia naszych usług lub wymagane przepisami, gdy uzyskaliśmy Państwa zgodę na przetwarzanie danych lub gdy jest to usprawiedliwione naszym uzasadnionym interesem (prowadzenie naszej działalności).

Zastosowane pojęcia, jak np. „dane osobowe” czy „przetwarzanie”, odpowiadają definicjom stosowanym w RODO.

2. Podstawy prawne

Informujemy, że do przetwarzania danych zastosowanie mają następujące podstawy prawne:

Zgody — art. 6 ustęp 1 a) i art. 7 RODO;

przetwarzanie w celu realizacji naszych usług, realizacji działań przewidzianych umową — art. 6 ustęp 1 b) RODO;

realizacja naszych zobowiązań umownych — art. 6 ustęp 1 c) RODO;

zabezpieczenie naszych uzasadnionych interesów — art. 6 ustęp 1 f) RODO.3. Dane gromadzone podczas rejestracji na Kongres

Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe osób lub podmiotów, o ile jest to konieczne, w celu umożliwienia zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie. W szczególności chodzi tu o cechy pozwalające na identyfikację Użytkownika i dane dotyczące rozpoczęcia i zakończenia oraz zakresu korzystania z naszej aplikacji zgłoszeniowej.

Podczas każdego uruchomienia naszej aplikacji zgłoszeniowej gromadzimy szereg danych ogólnych i informacji określonych w formularzu zgłoszeniowym Kongresu.

Dane te i informacje są przechowywane w logach serwera.

Administratorem Państwa danych osobowych, po zarejestrowaniu w serwisie jest firma PPH EWA-BIS Sp. z o.o., ul. Serwituty 25, 02-233 Warszawa.

Podczas rejestracji na Kongres, za pomocą formularzy online, Organizator prosi Użytkownika o podanie następujących danych osobowych:

  • imię i nazwisko,

  • adres,

  • adresu email,

  • NIP i/lub REGON,

  • inne dane fakultatywnie wypełniane przez Użytkownika.

4. Kontakt z Użytkownikami

Jeżeli Użytkownik dokona rejestracji na Kongres, otrzyma od Organizatora e-mail potwierdzający rejestrację oraz może otrzymać inne niezbędne informacje w celu umożliwienia realizacji usługi. W przypadku ważnych informacji dotyczącej świadczonej usługi, Organizator może również kontaktować się z Użytkownikiem telefonicznie.

5. Usunięcie danych osobowych

Przechowywane przez nas dane zostaną usunięte niezwłocznie po ustaniu konieczności przechowywania ich w określonym celu oraz gdy ich usunięcie nie jest sprzeczne z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych.

6. Zabezpieczanie danych osobowych Użytkowników

Podejmujemy działania techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania bezpieczeństwa danych. Zwracamy jednak uwagę, że podczas przekazywania danych w Internecie (np. podczas komunikacji drogą elektroniczną) mogą istnieć luki zabezpieczeń. Całkowicie szczelna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

7. Przekazywanie danych osobom trzecim lub usługodawcom zewnętrznym

Państwa dane są przekazywane osobom trzecim w zakresie określonym przepisami prawa, np. gdy zgodnie z art. 6 ustęp 1 b) RODO jest to niezbędne w celu realizacji umowy lub zgodnie z art. 6 ustęp 1 f) RODO jest to uzasadnione.

Jednocześnie podejmujemy stosowne środki prawne oraz odpowiednie działania techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania ochrony Państwa danych osobowych.

8. Prawa osoby, której dotyczą dane

Po spełnieniu przesłanek ustawowych przysługują Państwu prawa określone w art. 15 do 22 RODO. Są to prawa do informacji, korekty, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych. Ponadto przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w oparciu o art. 6 ustęp 1 f) RODO, a tym samym nasze uzasadnione interesy. W każdej chwili mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość.

9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Zgodnie z art. 77 RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy według Państwa opinii przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się zgodnie z prawem.

10. Zgłaszanie pytań

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych:

Maciej Walczak, Dyrektor Operacyjny PPH EWA-BIS Sp. z o.o,

 

Tel. kom.: +48 601 531 243, maciej.walczak@ewabis.com.pl