2007 – obecnie: właściciel Biuro Doradztwa Rolniczego Styburski & Golinski
W ramach prowadzenia biura zajmuję się konsultacjami dla firm z sektora rolno-spożywczego i gospodarstw rolnych w zakresie:
optymalizacji produkcji, doradztwa finansowego, doradztwa dotacyjnego. Prowadzę także własne gospodarstwo rolne, gdzie
prowadzę badania, których wyniki dotychczas z sukcesem odnalazły się na rynku w postaci produktu mieszanki międzyplonowej
Futernova 11. Współpracuję Z wieloma podmiotami z branży rolnej: z Polskim Zrzeszeniem Producentów Bydła Mięsnego w zakresie
systemu certyfikacji QMP (Quality Meat Program), ze Związkiem Polskie Mięso oraz Polskim Związkiem Hodowców i Producentów
Trzody Chlewnej „POLSUS” we wdrażaniu systemu PQS, z Fundacją dla Wsi w Kuklinowie w zakresie szkoleń dla gospodarstw rolnych.
Jestem także członkiem Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 przy Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
2017 – obecnie: prezes zarządu Agro integracja Sp. z o.o.
W ramach działania spółki Agro integracja zajmuję się doradztwem dla grup producentów rolnych. Projekt ten polega na
organizowaniu się pojedynczych gospodarstw rolnych w spółdzielnie, głównie w celu uzyskania lepszej pozycji rynkowej oraz lepszych
cen zakupowych i produkcyjnych. Spółka prowadzi liczne szkolenia dla członków grup producentów rolnych z obszaru rolnictwa czy
umiejętności marketingowych i biznesowych. Spółka jest także liderem kilku konsorcjów, które będą realizować projekty dotyczące np.
innowacyjnych rozwiązań w obszarze produkcji trzody chlewnej bez GMO i bez użycia antybiotyków, rozwoju krótkich łańcuchów
dostaw. Spółka współpracuje z takimi partnerami jak: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Akademia MDDP, Polska Federacja
Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Gmina Kobylin itd. Informacje o spółce: www.agrointegracja.pl
2017 – obecnie: pełnomocnik Konsorcjum Agrointegracja
Pełnię funkcję lidera Konsorcjum Agrointegracja, które w 2018 roku podpisało umowę na dofinansowanie projektu pt: „Współpraca
w zakresie poprawy efektywności produkcji bydła opasowego poprzez zastosowanie wysoko-jakościowej paszy objętościowej
otrzymywanej w okresie międzyplonu oraz uprawę kukurydzy po zbiorze międzyplonu jako alternatywny dochód i pasza objętościowa
w gospodarstwach rolnych”. Projekt został dofinansowany w ramach działania „Współpraca” na rzecz wydajnego i zrównoważonego
rolnictwa ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Działanie to dotyczy wsparcia funkcjonowania grup
operacyjnych na rzecz innowacji (grup EPI) oraz realizacji przez te grupy projektów, które prowadzą do opracowania nowych rozwiązań
w zakresie nowych produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu w sektorach: rolnym, spożywczym
i leśnym. Projekt został zakończony w 2020 roku a obecnie jest w okresie trwałości. Informacje o projekcie: www.agroinnowacja.pl